ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

«International journal of UNIIVERSITY AND LEADERSHIP»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Науковий журнал “ International journal of UNIIVERSITY AND LEADERSHIP” запрошує Вас  до співпраці з питань висвітлення результатів наукових досліджень у галузі освіти,  управління й адміністрування.

Мета та програмні цілі видання: розміщення наукових статей аналітичного, науково-дослідного та науково-методичного характеру  в галузі освіти, управління й адміністрування, які мають фундаментальний, прикладний та інноваційний характер.

Передбачувана періодичність випуску журналу: двічі на рік.

Тематична спрямованість журналу: проблеми лідерства  в освіті, державному управління та бізнесі, роль університету в підготовці лідера, лідерство університету.

Мови видання: українська, англійська, російська,

Рубрики журналу: “Розвиток лідерства для освіти”, “Розвиток лідерства для державного управління”, “Розвиток лідерства для підприємств”, “Розвиток лідерського потенціалу університетів”, “Дискусії”, “Короткі повідомлення”,  “Конференції, з’їзди, школи”, “Сторінки історії”, “Ювілеї і дати”, “Рецензії”, “Книжкова полиця”.

Вимоги до оформлення статей, які подаються до редакції журналу

Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і, відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1, включати такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які опирається автор; виокремлення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

До друку приймаються статті обсягом від 8 до 15 сторінок (від 15 до 26 тисяч знаків з пробілами) з урахуванням анотації, рисунків,  таблиць і підписів до них;  рецензії – до 3 стор., короткі повідомлення – до 2 стор. Реферати до статей та список літератури не входять до зазначеного обсягу.

На адресу редакції надсилається електронний  варіант статті у форматі .doc та роздрукований варіант, завірений підписом автора (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал автоматичний, не більше 30 рядків на сторінці, поля по 2 см). Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc).

При написанні статті необхідно дотримуватися такого плану:

– індекс УДК у лівому верхньому кутку першого аркуша;

– прізвища та ініціали автора (авторів) мовою оригіналу, місце роботи кожного автора; повна поштова адреса установи (за міжнародними стандартами); телефон, електронна адреса (e-mail). Прізвища авторів та назви установ, де вони працюють, позначають одним і тим самим цифровим індексом (вгорі);

– назва статті великими літерами;

– анотація із зазначенням новизни дослідження (до 200 слів);

– ключові слова (не більше пяти);

Текст статті має включати такі складові:

вступ; матеріали і методи; результати та їх обговорення; висновки; література.

До статті окремо додається анотація мовою оригіналу та реферати українською / російською (в залежності від мови оригіналу статті), та англійською мовами  (кожен реферат на окремому аркуші). Перед словом “реферат” необхідно написати прізвища та ініціали авторів, назви  установ, повну назву статті відповідною мовою. Після тексту реферату з абзацу розміщуються ключові слова. Обсяг рефератів – до 2000 знаків з пробілами кожен.

Разом зі статтею окремим файлом надсилається «Довідка про автора». Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора та містити слово «довідка” (petrenko_dovidka.doc)

«Довідка про автора» має містити прізвища, імена та по батькові усіх авторів, їх науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, поштову адресу, телефон, факс, e-mail (для кореспонденції).

Стаття має бути підписана автором (усіма авторами) з зазначенням дати на останній сторінці.

Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, особливо за правильну наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними словниками).

Якщо часто  повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, то абревіатури за першого вживання обумовлюють у дужках.

Посилання на літературу подаються у тексті статті, цифрами у квадратних дужках, згідно з порядковим номером у списку літератури.

Таблиці мають бути компактними,  мати порядковий номер; графи, колонки мають бути точно визначеними логічно і графічно. Матеріал таблиць (як і рисунків) має бути зрозумілим і не дублювати текст статті.

Рисунки виконуються у вигляді чітких креслень (за допомогою комп’ютерного графічного редактора у форматі Word, TIF, JPG). Осі координат на графіках мають бути позначені. Рисунки розміщуються у тексті статті та дублюються окремим файлом.

Підписи, а також пояснення, примітки до рисунків подаються  мовою оригіналу та англійською.

Розділ “Результати досліджень та їх обговорення” має бути написаний коротко: необхідно чітко викласти виявлені ефекти, показати причинно-результативні зв’язки між ними, порівняти отриману інформацію з даними літератури, дати відповідь на питання, поставлені у вступі.

Список літератури складається за алфавітно-хронологічним порядком (спочатку кирилиця, потім латиниця) і розміщується в кінці статті. Якщо перший автор у декількох працях один  і той самий,  то праці розміщуються у хронологічному порядку.  Список посилань необхідно пронумерувати, а у тексті посилатися на відповідний номер  джерела літератури (у квадратних дужках).

Список літератури оформляється відповідно до порядку, викладеного у «Бюлетені ВАК України» №3, 2008 р.

Патентні документи розміщуються у кінці списку посилань.

Датою надходження статті вважають день, коли до  редколегії надійшов остаточний варіант тексту статті після рецензування.

Після одержання коректури статті автор повинен виправити лише помилки (чітко, синім шрифтом і терміново відіслати статтю на адресу редколегії або повідомити про свої правки по  телефону чи електронною поштою.

У разі затримки редакція, додержуючись графіка, залишає за собою право здати коректуру до друку без авторських правок.

Підпис автора у кінці статті означає, що автор передає права на видання своєї статті редакції. Автор гарантує, що стаття оригінальна;  ні стаття, ні рисунки до неї не були опубліковані в інших виданнях.

Відхилені статті не повертаються.